Arbetsgrupp Infrastruktur sjö och land

Syfte med arbetsgruppen Infrastruktur sjö och land

Gruppen skall vara ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt infrastruktur. Principen för arbetet inom överenskommelsen är fortsatt att alla behöver bidra. I denna gruppering kan alla frågor runt infrastruktur på land eller vatten som kan förbättra och effektivisera infrastrukturen runt Vänersjöfarten diskuteras. När frågorna sedan tas om hand behöver gruppen ta hänsyn till de processer som finns för detta. Hänsyn ska även tas till befintliga analyser som pågår såsom Gods i Värmland.

Metod – arbetssätt

Gruppen leds av Trafikverket som ordförande för närvarande. Ordföranden leder möten och skall lyfta aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen sköts av Vänersamarbetet. Sekretariatet kommer vara sammankallande till möten och skriva protokoll samt stötta gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Sammansättning

Gruppen består av kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga aktörer som hanterar frågor runt infrastruktur. Inspel till gruppen kan komma från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Nedanstående intressenter har anmält sitt intresse vid uppstarten, ytterligare aktörer är välkomna att deltaga.

Grums kommun
Gullspångs kommun
Karlstad kommun
Kristinehamns kommun
Lidköpings kommun
Region Värmland
Sjöfartsverket
Trafikverket
Vänerhamn AB
Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Åmåls kommun