Arbetsgrupp Infrastruktur sjö och land

Syfte med arbetsgruppen Infrastruktur sjö och land

Gruppen har arbetat under 2020-2021 och varit ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt infrastruktur. Principen för arbetet inom överenskommelsen har varit att alla behöver bidra. I denna gruppering har alla frågor runt infrastruktur på land eller vatten som kan förbättra och effektivisera infrastrukturen runt Vänersjöfarten diskuterats. Gruppen har även tagit hänsyn till de processer som finns för detta. Hänsyn har också tagits till befintliga analyser som pågått, såsom Gods i Värmland.

Gruppen har haft genomgång av möjligheter till finansiering av investeringar i hamnar mm. Att få med ett s k ”Väner-paket” som objekt i nationell transportplan har bedömts som mest realistiskt. På längre sikt behövs också förändring av myndigheternas förordningar till att investera i logistik för sjöfart.

Metod – arbetssätt

Gruppen har letts av Trafikverket som ordförande. Ordföranden har lett mötena och lyft aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen har skötts av Vänersamarbetet. Sekretariatet har varit sammankallande till mötena och skrivit protokoll samt stöttat gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Sammansättning

Gruppen har bestått av kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga aktörer som hanterar frågor runt infrastruktur. Inspel till gruppen har också kommit från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Nedanstående intressenter har huvudsakligen deltagit.

Grums kommun
Gullspångs kommun
Karlstad kommun
Kristinehamns kommun
Lidköpings kommun
Region Värmland
Sjöfartsverket
Trafikverket
Vänerhamn AB
Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Åmåls kommun