Foto: Linnea Gustavsson

Arbetsgrupp Regelverk och avgifter

Syfte med arbetsgruppen Regelverk och avgifter

Gruppen skall vara ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt regelverk och avgifter. Principen för arbetet inom överenskommelsen är fortsatt att alla behöver bidra. I denna gruppering kan kunskap delas, förslag tas fram på förbättringar och viss analys göras. Organisationerna äger sedan frågan om hur åtgärderna tas om hand.

Metod – arbetssätt

Gruppen leds av Sjöfartsverket som är ordförande för närvarande. Ordföranden leder möten och skall lyfta aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen sköts av Trafikverket. Sekretariatet kommer vara sammankallande till möten och skriva protokoll samt stötta gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Sammansättning

Gruppen består av myndigheter och andra offentliga aktörer som hanterar frågor runt avgifter och regler. Inspel till gruppen kan komma från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Nedanstående intressenter har anmält sitt intresse vid uppstarten, ytterligare aktörer är välkomna att deltaga.

Ahlmarks Lines AB
Sjöfartsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vänerhamn AB