Foto: Linnea Gustavsson

Arbetsgrupp Regelverk och avgifter

Syfte med arbetsgruppen Regelverk och avgifter

Gruppen är ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt regelverk och avgifter. Principen för arbetet inom överenskommelsen är fortsatt att alla behöver bidra. I denna gruppering delas kunskap, förslag tas fram på förbättringar och viss analys görs. Organisationerna äger sedan frågan om hur åtgärderna tas om hand.

Metod – arbetssätt

Gruppen leds av Sjöfartsverket som är ordförande för närvarande. Ordföranden leder möten och lyfter aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen sköts av Trafikverket. Sekretariatet är sammankallande till möten och skriver protokoll samt stöttar gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Här fokuseras arbetet nu på faktainsamling kring konsekvenser av regelverk och avgifter för Vänern. Mälarhamnar kommer också att dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans ska man förbättra förutsättningarna för insjöfart.

Sammansättning

Gruppen består av myndigheter och andra offentliga aktörer som hanterar frågor runt avgifter och regler. Inspel till gruppen kan komma från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Nedanstående intressenter har anmält sitt intresse vid uppstarten, ytterligare aktörer är välkomna att delta.

Ahlmarks Lines AB
Sjöfartsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vänerhamn AB