Foto: Linnea Gustavsson

Arbetsgrupp Regelverk och avgifter

Syfte med arbetsgruppen Regelverk och avgifter

Gruppen har arbetat 2020-2021 och varit ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt regelverk och avgifter. Principen för arbetet inom överenskommelsen har varit att alla behöver bidra. I denna gruppering har vi delat kunskap, tagit fram förslag på förbättringar och gjort vissa analyser. Organisationerna har därefter kommit överens om hur åtgärderna ska tas om hand.

Metod – arbetssätt

Gruppen har letts av Sjöfartsverket som varit ordförande. Ordföranden har lett mötena och lyft aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen har skötts av Trafikverket. Sekretariatet har varit sammankallande till mötena och skrivit protokoll samt stöttat gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Arbetet har fokuserat på faktainsamling kring konsekvenser av regelverk och avgifter för Vänern. Mälarhamnar har också delat med sig av sina erfarenheter och tillsammans har man diskuterat möjligheterna att förbättra förutsättningarna för insjöfart. En analys av tillgängligheten för sjöfarten till Göta älv och översikt över stopp för sjöfarten har också gjorts.

Sammansättning

Gruppen har bestått av myndigheter och andra offentliga aktörer som hanterar frågor runt avgifter och regler. Inspel till gruppen har också tagits emot från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Huvudsakliga intressenter har varit nedanstående.

Ahlmarks Lines AB
Sjöfartsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vänerhamn AB