Vänerrådet

Vänerrådet bildades 2018 i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län samt Vänersamarbetet. Syftet med Vänerrådet är att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen. Uppdraget är att vara en samverkansgrupp som ska vara drivande i en kraftsamling kring Vänern, med ett arbetssätt som är sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd.

Organisationer som har skrivit under överenskommelse om deltagande i Vänerrådet har enats om att främja ökad samverkan mellan och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. För verksamhet som pågår eller planeras ska parterna redovisa och beskriva hur den påverkar eller förväntas påverka situationen i Vänern och på vilket sätt den kan bidra till långsiktig och hållbar reglering av Vänerns vatten.

Många stora förändringar kommer att genomföras inom de närmaste åren som påverkar förutsättningar för Vänern, bl a nya slussar och skredsäkring av Göta älv, dammsäkerhetshöjande åtgärder i Lilla Edet och Vargön, översvämningsskydd i Göteborg och muddring i Göteborgs hamn. Till detta kommer klimatförändringar som gör att det blir vanligare med både höga och låga nivåer i Vänern, tillsammans med stigande havsnivåer. Vi behöver stå rustade för sådana förändringar och samverka för hållbara lösningar.

En arbetsgrupp har tagit fram en handlingsplan som rådet godkänt. En av huvuduppgifterna har varit att ta fram ett förslag till säker och naturanpassad tappningsstrategi. Målet är att få en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas.

Ett förslag till en tappningsstrategi som i stora delar uppfyller detta har diskuterats i Vänerrådet gick ut på remiss maj-september 2022. Läs mer här.