Ny tappningsstrategi för Vänern

Här finns samlad information den nya tappningsstrategin för Vänern.

Sedan 2008 har det funnits en överenskommelse som styrt regleringen av Vänern, med syfte att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och minska risken för översvämningar. Detta har gjort att medelvattenståndet och variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat och det har bl a fått negativa konsekvenser för naturmiljön med ökad igenväxning av stränder och skär. Därför har Vänerrådet arbetat fram ett förslag till en s k tappningsstrategi. Det är ett sätt att reglera Vänern som är fortsatt säkerhetsinriktat, men där elproduktionen blir både säker och flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och ekosystem. Den nya tappningsstrategin ska till viss del efterlikna den naturliga variation som karaktäriserar ”innanhavet” Vänern.

Därför har Vänerrådet arbetat fram ett förslag till ett nytt sätt att reglera Vänern som är fortsatt säkerhetsinriktad, men där elproduktionen blir både säker och flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och ekosystem. Förslaget har varit ute på remiss under perioden maj-september. De synpunkter som kom in ligger till grund för att under hösten ta fram ett färdigt förslag.

Under hösten har förslaget varit ute på remiss och i november tog Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland det formella beslutet om att en ny överenskommelse bör tecknas. Undertecknandet av Länsstyrelsen Västra Götaland och Vattenfall skedde i december 2022. Överlag finns ett stort stöd för den föreslagna tappningsstrategin, även om det finns perspektiv och frågor som behöver inkluderas i det kommande arbetet. Aktörerna i Vänerrådet är eniga i att det är viktigt med kontinuerlig mätning och utvärdering av effekter av tappningsstrategin, fram till 2033, då en nationell prövning av vattenkraften i Göta älv ska göras.

Effekterna av den nya tappningsstrategin kommer att följas upp inom olika områden. MSB har redan påbörjat ett arbete där man ska gå igenom effekterna av olika vattenstånd på olika verksamheter runt Vänern. Därutöver behöver ett brett uppföljningsprogram startas som studerar tappningsstrategins effekter på naturmiljö och olika samhällsintressen. Vänerrådet kommer att koordinera detta arbete.

Här har vi samlat Frågor & Svar om tappningsstrategin.

 Material från remissrundan

Här kan du hämta en summering av förslaget till tappningsstrategi och förslag till operativ hantering vid vattenregleringen.

Här finns SMHIs rapport om förslaget till tappningsstrategi beskrivet mer detaljerat.

Läs mer om Callunas bedömning av förslaget till tappningsstrategi här.