Remiss Tappningsstrategi 2022

Här finns samlad information om remissrundan för förslaget till ny tappningsstrategi för Vänern.

Sedan 2008 har det funnits en överenskommelse om nuvarande tappningsstrategi, som styrt regleringen av Vänern för att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och minska risken för översvämningar. Detta har gjort att variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat och i kombination med ett förändrat klimat har det bl a fått negativa konsekvenser för naturmiljön med ökad igenväxning av stränder och skär.

Därför har Vänerrådet arbetat fram ett förslag till ett nytt sätt att reglera Vänern som är fortsatt säkerhetsinriktad, men där elproduktionen blir både säker och flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och ekosystem. Förslaget har varit ute på remiss under perioden maj-september. De synpunkter som kom in ligger till grund för att under hösten ta fram ett färdigt förslag.

23 remissvar kom in och Vänerrådets AU har sammanställt och tillsammans med arbetsgruppen för tappningsstrategin analyserat svaren. Överlag finns ett stöd för den föreslagna tappningsstrategin, även om några aktörer tog upp perspektiv och frågor som behöver inkluderas i det kommande arbetet. Aktörerna i Vänerrådet är eniga i att det är viktigt med kontinuerlig mätning och utvärdering av effekter av tappningsstrategin, fram till 2033, då en nationell prövning av vattenkraften i Göta älv ska göras. Behovet av uppföljning och utvärdering av implementeringen av tappningsstrategin betonades även i några av remissvaren. Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Värmland kommer att ta ställning till om en ny överenskommelse kan tecknas med Vattenfall innan årsskiftet. Den nya tappningsstrategin kan i så fall börja testas till viss del 2023 och i sin helhet 2025, när dammbyggnationerna i Lilla Edet är klara.

Här kan du hämta en summering av förslaget till tappningsstrategi och förslag till operativ hantering vid vattenregleringen.

Här finns SMHIs rapport om förslaget till tappningsstrategi beskrivet mer detaljerat.

Mer bakgrundsmaterial

Läs mer om Callunas bedömning av förslaget till tappningsstrategi här.