Foto: Laila Gibson.

Vänersamarbetets verksamhet

Vänersamarbetet vill stärka en hållbar tillväxt i kommunerna kring Vänern genom att bedriva utvecklingsarbete inom hållbar utveckling, attraktiv miljö och annat som har stor betydelse för att skapa en bra livsmiljö för invånare, brukare och besökare. Vänersamarbetet arbetar strategiskt och operativt och är en arena för Vänerfrågor. Fokus ligger på att samordna och vid behov samorganisera arbetet.

 

Verksamheten

Vänersamarbetets verksamhet delas in i tre delar: 1) Effektivisering och samordning, 2) Näringslivsutveckling samt 3) Kommunikation och information om Vänern.

A.   Effektivisering och samordning

Föreningen vill vara den självklara arenan att lyfta Vänerfrågor. Här kan angelägna ärenden initieras och diskuteras. Föreningen ska ha en tydlig strategisk roll, medan operativt arbete främst sker i andra verksamheter eller nya projekt. Nya initiativ vid Vänern, där kommunerna och regionerna ska vara inblandade, är självklara punkter på styrelsens agenda. Detta för att inte flera organ ska göra samma sak. Samordningen stärker kommunernas gemensamma arbete och sparar tid och resurser. Särskilt viktiga områden för Väner-kommunerna att sätta fokus på är näringslivsutveckling och varumärket Vänern, men också landsbygdsutveckling, samhällsplanering, vattenreglering och nivåer, vattenkvaliteten samt kunskapsbildningen.

Aktiviteter:

1.  Föreningen utökar samordningen med de organisationer som arbetar med Vänerfrågor, stärker relationerna med dessa samt förtydligar rollfördelningen.

2.  Styrelsen påbörjar en plan för fortsatt organisation, finansiering och verksamhet, i samråd med Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Denna ska implementeras efter projekttidens utgång 2021.

3.  Föreningen diskuterar vid behov gemensamt viktiga frågor med knytning till Vänern. Det kan gälla remisser, rapporter och större ekonomiska åtaganden. Tjänstemannagruppen kan utnyttja varandras kompetens för att samordna skrivningar i remissvar. En struktur, inklusive tidplan, för inspel och beredning tas fram under 2019.

4.  Föreningen tar initiativ till ett årligt Vänerting, som en kraftsamling med Vänern i fokus. Detta för att minska antalet mötesdagar i olika grupperingar för Väner-frågor samt öka kunskapen om Vänern. Den 21-22 mars 2019 hålls Vänertinget i Karlstad, i samarbete med Vänerregionens Näringslivsråd och med utdelning av Vänerstipendiet (av Karlstads kommun). I samband med dessa konferenser hålls också Vänersamarbetets årsmöte och andra organisationer inbjuds att hålla deras årsmöten under dessa dagar.

5.  Föreningen fortsätter arbetet med gemensamma planerings- och utvecklingsfrågor för Vänern. En kartläggning av kommunernas behovs genomförs under 2019.

6.  Föreningen deltar aktivt i arbetet med det nyinrättade Vänerrådet, både i rådet och i dess beredande arbetsutskott.

7.  Föreningen genomför under 2018 och 2019 studieresor både kring Vänern och längre bort för att stärka, inspireras och utmanas av liknande samarbetsorganisationer.

B.   Näringslivsutveckling

Näringslivsutvecklingen är varje kommuns ansvar. Ett strategiskt samarbete kring Vänern som helhet eller delregionalt ska stärka kommunernas arbete. Särskilt viktiga områden är hur sjöfarten respektive besöksnäringen kan utvecklas.

Aktiviteter:

1.  Föreningen genomför en fördjupad kartläggning av kommunernas näringslivsarbete och kopplingar till Vänern, s k maritima näringar.

2.  Föreningen fortsätter arbetet med att verka för ökad sjöfart. Vi genomför under 2019 en Väner-aktivitet under Almedalsveckan för målgruppen beslutsfattare inom näringslivet, myndigheter och verk samt regering och riksdag med tema sjöfart och transportsystem. Under 2019 uppvaktas också den nationella samordnaren för insjöfart.

3.  Föreningen fortsätter arbetet inom Lake Vänern Grand Tour i syfte att koppla ihop Vänern till en enhetlig destination med hjälp av noder och leder. I detta arbete ingår att öka tillgängligheten till stränder, skärgårdar och Vänern i allmänhet.

4.  Tar aktivt del i arbetet kring ett hållbart fiske, såväl yrkesfiske som sportfiske i Vänern och bidrar till ökad kunskap kring detta.

C.   Kommunikation och information om Vänern

Kännedomen om Vänern varierar. Under de närmaste åren ska kännedomen öka, både bland beslutsfattare nationellt såväl som regionalt. Men också bland medborgarna i kommunerna runt Vänern och deras grannkommuner.

Ett starkare varumärke underlättar för samtliga Väner-frågor.

Vad föreningen vill att Vänern ska vara känd för och hur Väner-kommunerna och regionen vill uppfattas är av stor vikt att hitta enhet i.

Varumärket Vänern kan stärkas genom att i högre grad hitta gemensamma värden för Sveriges och EU:s större insjöar. Värdena bör paketeras och gemensamt kommunicera sjöarnas möjligheter och utmaningar i nationellt och internationellt perspektiv.

Aktiviteter:

1.    Föreningen genomför årligen en gemensam Vänervecka v.35 där invånarna och skolklasser kring Vänern är primära målgrupper.

2.    Föreningen genomför en fördjupad attitydundersökning bland olika målgrupper (invånare kring Vänern, beslutsfattare, besökare mfl) för att öka kunskapen om kännedom och attityder till Vänern.

3.    Föreningen implementerar den gemensamma varumärkesplattformen tillsammans med Gästhamnar i Vänern, Visit Värmland, Dalsland Turism, Turistrådet Västsverige samt lokala destinationsbolag. Föreningen informerar aktörer inom andra områden om varumärkesplattformen och hur den kan användas.

4.    Föreningen utvecklar vanern.org, lakevanern.se mfl för att kunna kommunicera tydligare med olika målgrupper.