Nyheter från Vänerrådet – okt 2019

Här kommer första nyhetsbrevet från det nybildade Vänerrådet.

| Vänerrådet

Nästa möte 20 februari 2020

Vänerrådets aviserade möte den 6:e november flyttas då datumet krockar med ”Vänerdagen” dvs Vänerns vattenvårdsförbunds höstmöte, och vi befarar att många tvingas välja bort något av forumen. Nästa möte hålls istället den till 20:e februari 2020, kl. 13 – 16, på Residenset, Vänersborg. Kallelse skickas ut senare i höst.

Uppdatering aktiviteter i handlingsprogrammet

Arbetet fortsätter enligt handlingsprogrammet som presenterades på Vänerrådets möte i april. I nyhetsbrevet kan man läsa om en kort sammanfattning av arbete som skett hittills inom de olika områdena i handlingsprogrammet.

1. Vattenreglering

Länsstyrelsen Västra Götaland har fortsatt dialogen med Vattenfall angående de tidigare förslagen av naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Vattenfall konstaterar att nya förslag inte behöver tas fram. Vattenfall utreder tappningen och förändringar i variation över året samt dess påverkan på dammsäkerhet. Dessa beräkningar kommer att göras utifrån befintliga förutsättningar. Arbetet pågår och utlåtande beräknas komma under hösten.

2. Kunskapsbyggande

Datakuber med rymddata för övervakning av igenväxning kan ge ett värdefullt bidrag till klimatanpassningsarbetet på lokal till nationell nivå. På grund av datakomplexiteten krävs vetenskaplig bakgrund och en djup teknisk förståelse för att omvandla rådata till tolkningsbara resultat. Detta projekt bygger på funktionalitet i en datakub, dvs en bildstack eller tidsserie med bilder över ett begränsat geografiskt område som är geometriskt samregistrerade till att ligga precis på varandra så att de lättare kan användas för vidare analys. Rymddata hämtas från Copernicus-programmet, EU:s program för jordobservation och miljödata. Fokus för projektet är att utveckla verktyg för att över tid kunna kartlägga och följa upp igenväxning av strandzonen vid Vänern.

Medel har sökts och beviljats från SMHI, Metria har upphandlats som konsult för genomförandet. Projektet genomförs i samarbete mellan Länsstyrelserna, Rymdstyrelsen, Vänersamarbetet, Lindholmen Science Park, RISE, Vänerns vattenvårdsförbund, Karlstads universitet mfl. Ett nationellt rymddata-labb håller på att utvecklas och Vänern är ett av pilotområdena för detta. Resultatet kommer att redovisas i december.

 

3. Kommunikation

Samlad information om Vänerrådet finns på den nya Väner-webben lakevanern.se. Information om det löpande arbetet kommer att skickas regelbundet med början hösten 2019, till medverkande i Vänerrådet.

Arbetsgrupper

Det är önskvärt att fler personer från de medverkande organisationerna engagerar sig, utifrån intresse och kompetensområde. Utifrån handlingsprogrammet ovan har uppgifterna för en första arbetsgrupp definierats. Under punkt 1 a finns det behov av att utreda kommunernas och andra aktörers anpassning till högt vattenstånd. Här behöver vi några kommunala tjänstemän från Väner-kommunerna som gör en inventering bland kommunerna om beredskapen för en ökad variation av Vänerns vattennivåer. Ta gärna kontakt med koordinator Håkan Alexandersson för att anmäla intresse att ingå i denna arbetsgrupp!

Kontakt Arbetsutskott

Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen VG, hakan.alexandersson(at)lansstyrelsen.se
Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen Värmland, gunnar.lagerkvist(at)lansstyrelsen.se
Laila Gibson, Vänersamarbetet, laila.gibson(at)vanern.org