Samordning kring Vänersjöfarten

Den 17 mars 2020 presenterades en ny Vänersjöfartsöverenskommelse där de undertecknande parterna från kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra intressenter åtar sig att genomföra insatser som skall möjliggöra ökade godsvolymer i Vänersjöfarten. Det långsiktiga målet är att möta Trafikverket prognos om 50% större godsvolymer till 2040 jämfört med 2014. Det formella undertecknandet av överenskommelsen kommer att ske så fort möjligheter ges till en fysisk träff.

Regeringen beslutade i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 om investering i nya slussar i Trollhättekanal med byggstart 2024-2029. Avsikten med satsningen är att möjliggöra tillgången till konkurrenskraftiga sjötransportlösningar för Vänersjöfarten vilket på sikt kan avlasta järnvägssystemet samt minska andelen lastbilstransporter, som är en övergripande prioritering hos regeringen. För att en ökning av godsmängden i området ska kunna ske krävs en samling från samtliga aktörer: kommuner, regioner, statliga myndigheter, rederier och hamnar för att i samverkan med transportköparna utveckla attraktiva logistiklösningar för sjöfarten.

Representanter från bland annat Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och samarbetspartners inom kommuner, regioner och rederier arbetar med gemensam mål och prioriteringar för Vänersjöfarten. Detta innebär ett viktigt steg i det fortsatta arbetet att öka andelen gods med sjöfart nationellt, genom att avlasta järnvägssystemet och minska andelen lastbilstransporter.

Klicka här för att se en film om Vänersjöfarten.

Arbetsgrupper

Parterna kommer nu gemensamt i arbetsgrupper ta fram konkreta åtgärder som ska leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta Älv, som exempelvis investeringar i hamnar, dialogmöten med rederier och transportköpare samt för sjöfarten relevanta vattenfrågor.

Fyra arbetsgrupper har bildats:

1. Näringslivsfrågor
2. Regelverk och avgifter
3. Infrastruktur sjö och land
4. Innovation och ny teknik

Målsättningen är att i slutet av 2021 kunna rapportera sina åtaganden och förslag till samtliga parter inom överenskommelsen.

Kontakt

Här finner du kontakter till oss som arbetar med samordning kring Vänersjöfartens utveckling. Hör gärna av dig så kan vi lotsa dig vidare!

Pia Berglund, nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart, Trafikverket
Tel: +46 (0)10-123 28 62 eller e-post: pia.berglund(at)trafikverket.se

Laila Gibson, verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet
Tel: +46 (0)76-78 72 798 eller e-post: laila.gibson(at)vanern.org