Handlingsprogram

Den 25 april 2019 hölls det första mötet i Vänerrådet. Det blev en bred uppslutning kring Vänerrådet av nyckelaktörer med koppling till Vänern och som påverkas av eller påverkar vattennivåer i Vänern och Göta älv. Representanter från ett 20-tal olika organisationer samlades och var eniga i att sluta upp kring Vänerrådet och undertecknade också överenskommelsen.

På mötet fattades också beslut om ett handlingsprogram för 2019-2023. Det består av tre delar: vattenreglering, kunskapsbyggande och kommunikation. En av de första uppgifterna blir att arbeta för en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Målet är att få en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas.

1. Vattenreglering
a) Se över de tidigare förslagen till tappningsstrategi. Definiera vad vi menar med säker och naturanpassad tappningsstrategi. Går det att göra stegvisa förändringar? Utreda kommunernas och andra aktörers anpassning till högt vattenstånd.

b) Genomlysning av vattendom utifrån förslaget till ny tappningsstrategi. Jämför förslagen med befintlig vattendom och övriga omständigheter, tex dammsäkerhet och skredsäkring.

2. Kunskapsbyggande
a) Gemensam aktivitetskalender – Upprätta en gemensam översikt för de olika arbeten som planeras med konsekvenser för området. Vilka arbeten, projekt, satsningar ska ingå? Utifrån aktivitetskalendern identifiera synergieffekter och samordning eller hinder mot detta, av större arbeten/projekt som t ex slussbyggnation, skredsäkring, muddring, översvämningsåtgärder osv. Informera varandra och arbeta utifrån ett helhetstänk.

b) Datakuber – Beviljat projekt med Rymdstyrelsen. Utveckla verktyg för att mäta över tid, följa upp konsekvenser av åtgärder, inventera osv.

c) Pedagogiska verktyg – digitalt visualisera och illustrera som visar på vattenutbredningen och andra konsekvenser av olika vattennivåer.

3. Kommunikation och information
a) Allmän information – Löpande berätta för allmänheten om Vänerrådet och vad som sker i verksamheten.

b) Riktad kommunikation – Insatser som präglas av dialog med olika målgrupper. Definiera de olika målgrupperna och vilka kanaler som ska användas. Uppvaktning av regering, löpande information och inspel till nationella planer.