Med en utökad Vänersjöfart i sikte

Arbetet fortsätter inom ramen för “Väneröverenskommelsen 2.0” med att skapa samsyn kring utvecklingen av Vänersjöfarten och genomföra åtgärder som stimulerar ökad sjöfart.

| Nyhetsbrev Vänersamarbetet

Vänersamarbetet agerar som den regionala koordinatorn i arbetet med samordning kring Vänersjöfarten och ingår i ett arbetsutskott tillsammans med Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket är samordnare nationellt och SSPA hjälper till med sekretariat.

Tillsammans med myndigheterna engagerar sig aktörer från näringslivet, kommunerna och regionerna i tre arbetsgrupper som har lite olika fokus.

Arbetsgruppen Näringsliv har deltagare från hamnarna, rederierna, varuägare, transportköpare och andra transportslag. Gruppen har kommit igång bra och hade i oktober ett givande möte. Handelskammaren Värmland är ordförande i gruppen som har följande mål och syfte:

  • Gruppen skall vara ett forum för intressenter inom Vänersjöfarten som är engagerade i frågor ur ett varuägar- eller transportköparperspektiv.
  • Ett forum där de kan diskutera de utmaningar som de ser hindrar en utveckling av Vänersjöfarten från att nå sin fulla potential och där frågor som ligger utanför gruppens direkta påverkan kan lyftas till andra intressenter och inom ramen för andra grupper.
  • Målet är att gruppen skall ta fram konkreta förslag på åtgärder möjliggöra ett högre nyttjande av Vänersjöfarten.

Arbetsgruppen Regelverk & Avgifter består främst av representanter från Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen med Sjöfartsverket som ordförande. Gruppen ska ta fram faktabaserad kunskap och sammanställningar om vilka regler och avgifter som främst

hindrar en utveckling av Vänersjöfarten och förslag på förändringar. Arbetsgruppen Infrastruktur ska ha sitt första möte under hösten och Trafikverket är ordförande. Den består av representanter från kommunerna, regionerna, Vänerhamn, Trafikverket och Sjöfartsverket. I fokus för denna grupp står gemensam uppdatering om infrastruktursatsningar som görs på lokal, regional och nationell nivå för att stimulera sjöfarten och framtida åtgärder. Arbetsgruppen Innovation & Teknik startar troligtvis 2021.

För alla arbetsgrupper gäller att:

  • Arbetsgrupperna arbetar vidare med förslag om åtgärder som parterna själva kan vidta och tar fram en tidsatt plan för när dessa kan införas.
  • Senast vid utgången av 2021 ska arbetsgrupperna rapportera sina slutsatser och eventuella åtaganden till alla parter som skrivit under Väneröverenskommelsen 2.0.
  • Arbetsgrupperna rapporterar därefter årligen till sekretariatet hur arbetet fortskrider fram till 2024.