Ny tappningsstrategi för Vänern testas

Tappningen av Vänerns vatten går nu in i ett nytt skede. En överenskommelse om att under en period göra ett uppehåll i den tidigare tappningsstrategin för Vänern har ingåtts.

| Vänerrådet

Bakgrund

Sedan 2008 har en tillfällig tappningsstrategi styrt regleringen av Vänern. Den infördes för att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och på så sätt undvika översvämningar. Detta har gjort att variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat. I kombination med ett förändrat klimat har det bl a fått negativa konsekvenser med ökad igenväxning av stränder och skär.

Testperiod inleds

Sedan mitten av mars har Vänern sjunkit med ca 40 cm. Prognoserna tyder på att vattennivåerna kommer att fortsätta sjunka de kommande veckorna. Därför har Länsstyrelsen Västra Götaland beslutat att göra ett avsteg från den tidigare överenskommelsen för att undvika att nivån fortsätter att sjunka snabbt. Vattenfall kommer med omedelbar verkan att återgå till en mer normal körning enligt vattendomens bestämmelser under perioden maj-september i år.

Vattenfall kommenterar

”Vi välkomnar detta beslut och situationen i år har gett oss en bra möjlighet att kunna testa en förändrad tappning. Avsteget innebär att vi inte längre är tvingade att upprätthålla en minimitappning som är högre än det som står i vattendomen för Vänern. Det minskar risken för en fortsatt snabb avsänkning av Vänern. Hur Vänerns nivå kommer att variera under testperioden kommer dock till stor del bestämmas av hur vädret utvecklar sig under sommaren. Därför kan vi inte ge några absoluta garantier om sänkt tappning”, säger Jonas Larsson, samordnare för Vänerfrågorna på Vattenfall.

Ett första steg mot en säker och naturanpassad tappningsstrategi

Avsteget görs för att främja naturmiljön, friluftsliv, naturturism och Vänersjöfarten. Erfarenheterna från 2018 visar att en återhållsam tappning under våren kan påverka situationen positivt inför sommaren.

”Det här är ett viktigt första steg på väg mot en långsiktig lösning av Vänerns vattenreglering. Det här beslutet och den nya överenskommelsen visar att det lönar sig att samverka, som vi nu gör i Vänerrådet ”, förklarar Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i Vänerrådet.

Inom ramen för Vänerrådet har parterna uttalat ambitionen att prova på olika tappningsstrategier. Den aktuella situationen är ett bra tillfälle att testa en alternativ tappningsstrategi och sedan utvärdera effekterna efter sommaren.

Läs här för mer information om Vänerrådet.