Viktig workshop om Vänersamarbetets framtid

Den 29-30 januari genomförde politiker och tjänstepersoner en workshop kring Vänersamarbetets framtida organisation och verksamhet.

| Nyhetsbrev Vänersamarbetet

Ett 20-tal politiker och tjänstepersoner från Väner-kommunerna samt representanter från Region Värmland och Västra Götalandsregionen deltog. Detta var starten på ett arbete som ska pågå under 2020 med syfte att gemensamt lägga grunden för en uppdatering av inriktning, verksamhetsplan och organisering för Vänersamarbetet.

Gruppen var enig i att Vänersamarbetet har gått från att vara ett initiativ till en god bit på väg att vara en självklar arena för Vänerfrågor – den ambition som sattes upp vid Vänersamarbetets bildande.

Träffen mynnade ut i förslag på 3-4 framtida verksamhetsområden med några övergripande perspektiv som ska genomsyra hela verksamheten. Detta kommer att diskuteras och förankras med andra Väner-aktörer och samarbetspartner under året.